Hva er gjeldssanering?

I denne artikkelen forklarer MER Finans hva er gjeldssanering, i hvilke tilfeller du kan få gjeldssanering og forskjellen mellom tvungen og frivillig gjeldsordning. Vi gir også en oversikt over hvilken dokumentasjon du må legge ved søknad om gjeldsordning og svarer på ofte stilte spørsmål. 

Sliter du med høy gjeld? 

Ved å refinansiere dine dyre lån kan du unngå gjeldsordning. Send oss en søknad om refinansiering i dag for en lettere økonomisk hverdag.

SØK NÅ

Hva er gjeldssanering?

Gjeldssanering betyr at en person får slettet hele eller deler av sin gjeld. Når gjeldssanering settes i verk, er dette som regel det eneste alternativet for personer med økonomiske problemer. Det er gjeldsordningsloven som regulerer forholdene rundt gjeldssanering. 

I disse tilfellene er det mulig å få gjeldssanering

Det kan være mulig å få til en avtale om gjeldssanering dersom kreditor mener at det ikke er sannsynlig at det skyldige beløpet ikke kan betales i overskuelig fremtid. I noen tilfeller kan kreditorer være villig til å motta en del av beløpet og ettergi resten. Det er også et krav om at gjelden som søkes slettet må være eldre enn 3 år. 

Før gjelden kan slettes, skal det foregå forhandlinger med kreditorene, og som regel også med banker, inkassobyråer og offentlige etater. Gjeldssanering er absolutt siste utvei dersom den som skylder penger ikke har mulighet til å innfri sine forpliktelser. 

Tvungen og frivillig gjeldsordning

Gjeldssanering kommer som et resultat av gjeldsordning. Det finnes to typer gjeldsordning, tvungen gjeldsordning og frivillig gjeldsordning. Her forklarer vi disse begrepene:

Frivillig gjeldsordning

Vedtatt frivillig gjeldsordning aksepterer alle kreditorene det fremlagte forslaget til gjeldsordningsavtale. Forslaget må aksepteres av alle. En frivillig gjeldsordningsavtale kan for eksempel innebære betalingsutsettelse av hele eller deler av gjelden. En slik avtale kan også innebære at fordringshaverne helt eller delvis gir avkall på omkostninger og renter, eller at gjelden faller bort helt eller delvis.

Ved en frivillig gjeldsordning står partene friere til å avtale en løsning seg i mellom. Det er imidlertid en forutsetning at ordningen man kommer fram til ikke er støtende for samfunnet og den alminnelige betalingsmoral blant andre skyldnere. 

Tvungen gjeldsordning

Dersom en eller flere kreditorer ikke vil godta forslaget til frivillig gjeldsordning kan det begjæres tvungen gjeldsordning. Det er Namsmannen som styrer denne prosessen og som sender saken til avgjørelse i tingretten. 

Gjeldsordningsperiode

Med gjeldssanering følger det med en gjeldsordningsperiode og denne perioden varer vanligvis i 5 år. I denne perioden beholder debitor kun et fastsatt beløp til livsopphold etter gjeldende livsoppholdssatser. Øvrig inntekt skal gå til å dekke gjeld.

Rådgivning ved gjeldssanering

Dersom du står ovenfor store utfordringer med gjeld  har du  krav på å få gratis hjelp av en kommunal gjeldsrådgiver dersom du ikke greier å løse problemene på egenhånd. Kvaliteten på de kommunale tjenestene kan imidlertid varere, så du bør også vurdere å ta kontakt med en profesjonell rådgiver for en gratis vurdering. 

SØK NÅ

Hvordan søke om gjeldsordning

Søknad om gjeldsordning går via Namsmannen og du søker om gjeldsordning på politiet sine nettsider. Før du søker er det viktig at du kontakter alle dine kreditorer for å få en fullstendig oversikt over gjelden du har. Det kreves at du legger ved grundig dokumentasjon til søknaden.

Søknad om gjeldsordning – krav til dokumentasjon

Du må legge ved en kopi av din skattemelding for siste 3 år. Du skal også legge ved siste 3 års skattemeldinger for din ektefelle eller samboer. Skattemeldingene kan lastes ned i form av PDF-fil fra www.altinn.no.

Oversikt over inntekter. Namsmannen vil kreve en grundig oversikt over din økonomi med oversikt over dine inntekter og utgifter. Du må dokumentere dine inntekter og eventuelt også samboers eller ektefelles inntekter. Som dokumentasjon kan du legge ved siste 3 lønnslipper eller utbetalingsoversikter dersom du har trygd eller pensjon fra Nav. Har du ny jobb kan du legge ved signert arbeidsavtale. Selvstendig næringsdrivende må legge ved siste års regnskap og resultatregnskap for inneværende år. 

Legg ved dokumentasjon på boligutgifter. Dette kan være husleiekontrakt, saldo på boliglånet med månedlige avdrag og renter og dokumentasjon på fellesutgifter i borettslag og sameier.

Dokumentasjon på andre faste utgifter som eksempelvis barnebidrag, barnehage, SFO eller Aks. Dersom du har andre faste utgifter til for eksempel medisiner, kan du legge ved dokumentasjon på dette. Har du spesielle diagnoser som har betydning for din økonomiske situasjon kan du legge ved en legeerklæring. 

Dokumentasjon på konkursbehandling. Har du vært under konkursbehandling, skal du legge ved dokumentasjon på sluttberetningen og innberetningen.

Kravoversikt: Lag en liste over alle dine utestående krav fra alle dine kreditorer. 

Dokumentasjon på forhandlinger. Legg også  ved dokumentasjon på at du har kommunisert og forsøkt å inngå ordninger og avtaler med kreditorene dine. Dette kan for eksempel være mailkorrespondanse mellom deg og de ulike inkassobyråene og kreditorene.

Hvordan unngå gjeldsordning og gjeldssanering?

Å komme i en situasjon med gjeldsordning er svært ubehagelig. Derfor bør du rydde opp i dine økonomiske utfordringer så tidlig som mulig. Har du dyr gjeld og kanskje krav som har gått til inkasso, kan en løsning være å refinansiere denne gjelden. Her kan du lese om refinansiering av kredittgjeld. Slik vil du få lavere lånekostnader som gjør det enklere å rydde opp i økonomien og få en ny start. Vi i MER Finans kan hjelpe deg. Bare send oss en søknad via knappen under, og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

SØK NÅ

Ofte stilte spørsmål om gjeldssanering

Hva er gjeldssanering?

Gjeldssanering betyr ettergivelse av gjeld, altså at hele eller deler av gjelden din blir slettet. Dine kreditorer kan gå med på dette dersom det ikke finnes noen annen utvei. 

Hva er gjeldsordningsperiode?

I gjeldsordningsperioden beholder du som skylder penger kun et fastsatt beløp til livsopphold etter gjeldende livsoppholdssatser. Den øvrige inntekten skal gå til å dekke gjeld.

Hva er frivillig gjeldsordning? 

Ved frivillig gjeldsordning blir partene, altså kredtiorer og debitor, enige seg i mellom om en løsning. Alle kreditorer må være enige for at løsningen skal tre i kraft. 

Hvordan søker jeg om gjeldsordning?

Du søker om gjeldsordning på politiet sine nettsider og selve søknaden om gjeldsordning går via Namsmannen. Du må legge ved grundig dokumentasjon i søknaden. 

Emner: Hva er gjeldssanering, offentlig gjeldsordning, personlig økonomi, hva er gjeldssanering, hva er gjeldsordningsperiode

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Refinansiering med pant i bolig fra 8,55 % Effektiv rente ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2.622.146,-
Totalt: kr. 4.622.146,- Etableringsgebyr 2 - 4%, rente fastsettes individuelt.

*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Kontakt oss

Telefon: 23 20 20 23

E-post: post@aifinans.no